Παντελς Γεωργογιννης
Καθηγητς Πανεπιστημου Πατρν

Κντρο Διαπολιτισμικς Εκπαδευσης

τηλ. 2610-993855 / 6987-146604, fax 2610-993855 (9.00 π.μ. - 2.00 μ.μ.)
email: georgog@upatras.gr, pantelis.georgogiannis@gmail.com

 

 

Prof. Dr. Pantelis Georgogiannis
University of Patras

Intercultural Education Centre

tel. 2610-993855 / 6987-146604, fax 2610-993855 (9.00 a.m. - 2.00 p.m.)
email: georgog@upatras.gr, pantelis.georgogiannis@gmail.com

 

 

 

 

 

Το Ελεθερο Πανεπιστμιο Πολιτν και το Κντρο Διαπολιτισμικς Εκπαδευσης διοργαννουν το 19ο Διεθνς Συνδριο με θμα «Εκπαδευση και ετερτητα», στην Πτρα στις 10-12 Ιουλου 2015.

Στχος του Συνεδρου εναι να εξεταστον θματα της Διοκησης της Εκπαδευσης και του ρλου της Διαπολιτισμικς Εκπαδευσης στην εφαρμογ διοικητικν εκπαιδευτικν πολιτικν, καθς και ευρτερα θματα της εκπαδευσης, πως αυτ διαμορφνονται στις νες συνθκες της οικονομικς κρσης.

Το Συνδριο απευθνεται σε:

 • Πανεπιστημιακος
 • Διδκτορες και υποψφιους διδκτορες
 • Ειδικος επιστμονες
 • Κατχους Μεταπτυχιακν Διπλωμτων Ειδκευσης
 • Μεταπτυχιακος και προπτυχιακος φοιτητς
 • Στελχη εκπαδευσης Α’/θμιας και Β’/θμιας εκπαδευσης απ την Ελλδα και το εξωτερικ
 • Εκπαιδευτικος Α’/θμιας και Β’/θμιας εκπαδευσης απ την Ελλδα και το εξωτερικ
 • Ερευνητς
 • Στελχη τοπικς αυτοδιοκησης
 • Συνδικαλιστικος φορες της εκπαδευσης
 • Μλη οργανσεων αλλοδαπν
 • Πολιτικ κμματα

και σε κθε ενδιαφερμενο.

 

Θεματικς Εντητες

  

A. Σχδια διδασκαλας - σχδια μαθημτων - στρατηγικς διδασκαλας με χρονοδιγραμμα υλοποησης

 • Για την Προσχολικ Εκπαδευση
 • Για τo Δημοτικ Σχολεο
 • Για το Γυμνσιο
 • Για το Λκειο

για λα τα γνωστικ αντικεμενα.

Δεγματα σχεδων μαθημτων και στρατηγικν διδασκαλας μπορετε να βρετε στην ιστοσελδα http://www.a-learning.gr

 

Β. Διοκηση

 • Διοκηση A’/βθμιας, B’/βθμιας, Γ’/βθμιας εκπαδευσης
 • Ο Διευθυντς σχολικν μονδων Α'/βθμιας & Β/βθμιας εκπαδευσης
 • Τα στελχη εκπαδευσης (Επρκεια, ετοιμτητα και επιλογ)
 • Διοκηση εκπαδευσης & αξιολγηση
 • Η συμμετοχ των εκπαιδευτικν στη διοκηση σχολικν μονδων
 • Διοκηση εκπαδευσης & Διαπολιτισμικ εκπαδευση
 • Η παρουσα των δο φλων στη διοκηση εκπαδευσης
 • Διοκηση και μαθητς πολιτισμικ διαφορετικν ομδων στο ελληνικ σχολεο
 • Διοικητικς διαδικασες για την νταξη μαθητν πολιτισμικ διαφορετικν ομδων στο ελληνικ σχολεο
 • Καινοτμες προτσεις για διοικητικς μεταρρυθμσεις στο σημεριν σχολεο

 

Γ. Ετερτητα στην εκπαδευση

 • Διαπολιτισμικ Εκπαδευση
 • Διαπολιτισμικ Εκπαδευση και ρευνα
 • Διαπολιτισμικ Κοινωνικ Ψυχολογα και ρευνα
 • Διαπολιτισμικ Παιδαγωγικ
 • Σχδια μαθματος Διαπολιτισμικς Εκπαδευσης
 • Διδασκαλα Ξνων Γλωσσν στην Ελλδα
 • Μεθοδολογα Εκπαιδευτικς ρευνας
 • Παγκοσμιοποηση και Μετανστευση
 • Παιδαγωγικ της Δημοκρατας και Μετανστευση
 • Διαχεριση συγκροσεων και Παιδαγωγικ της Δημοκρατας
 • Πολιτικ συστματα και Μετανστευση
 • Το ελληνικ πολιτικ σστημα και Μετανστευση
 • Πολιτικ συστματα χωρν Ευρωπακς νωσης καιΜετανστευση (π.χ. Γερμανα, Σουηδα, Γαλλα κ.λπ.)
 • Μεταναστευτικ πολιτικ της Ελλδας
 • Μεταναστευτικ πολιτικ της Ευρωπακς νωσης
 • μεση Δημοκρατα και Μετανστευση
 • Αντιπροσωπευτικ Δημοκρατα και Μετανστευση
 • Οικονομικ κρση στην εκπαδευση
 • Οικογενειακ πολιτικ στα πλασια της διαπολιτισμικς εκπαδευσης
 • Πολιτικς αντιμετπισης της κρσης στο σχολεο και την οικογνεια
 • Η κρση στην οικογνεια και ο αντκτυπς της στο παιδ
 • Η κρση στην οικογνεια και ο αντκτυπς της στην εκπαιδευτικ διαδικασα
 • Οικογενειακ πολιτικ και μετανστευση

 

Δ. Τα ελληνικ ως ξνη γλσσα

 • Εκπαιδευτικ υλικ για τη διδασκαλα της ελληνικς ως ξνης
 • Η ελληνικ ως δετερη γλσσα στην Ελλδα
 • Γλωσσικ Πολιτικ για την ελληνικ ως δετερη ξνη γλσσα
 • Διδασκαλα τηςελληνικς ως δετερης ξνης γλσσας
 • Διδακτικ της ελληνικς ως δετερης ξνης γλσσας
 • Η ελληνικ ως δετερη ξνη γλσσα στο εξωτερικ      

Σημεωση: Οι ενδιαφερμενοι εκτς των παραπνω μπορον να προτενουν θματα και θεματικς

 

Γλσσα του Συνεδρου εναι η Ελληνικ.

 

Το κστος συμμετοχς στο συνδριο εναι:

 • 50 Ευρ για τους εισηγητς και
 • 20 Ευρ για τους ακροατς.

Το κστος συμμετοχς παραμνει το διο ανεξρτητα απ τον αριθμ των ανακοινσεων κθε εισηγητ. Συμμετοχ πληρνουν λοι οι εισηγητς που συμμετχουν σε μα ανακονωση. Το κστος συμμετοχς θα καταβλλεται στη Γραμματεα του Συνεδρου κατ την ναρξη των εργασιν του.

 

Δηλσεις συμμετοχς εισηγητν και προδιαγραφς εισηγσεων -- ανακοινσεων

Οι ενδιαφερμενοι εισηγητς θα πρπει να στελουν μχρι τις 30 Μαου 2015:

 1. Ατηση συμμετοχς online στο www.kedek.gr και στο www.elppo.gr (Απαρατητα για λους τους εισηγητς)
 2. Ολκληρο το κεμενο της ανακονωσς τους, τοιμο προς δημοσευση,σε ηλεκτρονικ μορφ με e-mail, το οποο δε θα ξεπερν τις 7-8 σελδες Α4 (μαζ με βιβλιογραφα και πνακες) σε γραμματοσειρ Times New Roman, 10 pt., διστιχο μον. Το αρχεο θα πρπει να εναι σε μορφ Word, κδοση 2003.
 3. Οι ανακοινσεις θα πρπει να σταλον με e-mail στη διεθυνση 19synedrio@inpatra.gr
 4. Περληψη στα αγγλικ και στα ελληνικ (7-8 σειρς καστη).
 5. Σντομο βιογραφικ σημεωμα μχρι 7 γραμμς σε πεζ κεμενο.
 6. Οι βιβλιογραφικς αναφορς πρπει να εναι με μορφ υποσημεισεων. Περισστερες πληροφορες για τη συγγραφ των εισηγσεων – ανακοινσεων εναι αναρτημνες στο: http://kedek.inpatra.gr/odigies.pdf.

Κεμενα ανακοινσεων που θα παραδοθον μνο σε ντυπη μορφ δε θα γνουν αποδεκτ.

Τα κεμενα με την παραλαβ τους θα αποστλλονται στην επιτροπ κριτν, και με την απντησ τους θα ενημερνονται οι συγγραφες των ανακοινσεων για την αποδοχ την απρριψη του κειμνου τους.

Οι ανακοινσεις θα πρπει να εναι πρωττυπες, δηλαδ να μην χουν παρουσιαστε δημοσιευτε με οποιονδποτε τρπο.

 

Οι ανακοινσεις θα συμπεριληφθον στα Πρακτικ του Συνεδρου μνο εφσον:

 1. παρουσιαστον κατ τις εργασες του Συνεδρου και
 2. ο κθε εισηγητς και συν-εισηγητςκθε ανακονωσης χει καταβλει το κστος συμμετοχς.

 

Δηλσεις συμμετοχς ακροατν

Γνονται ηλεκτρονικ στις ιστοσελδες www.elppo.gr και στο www.kedek.gr.

 

Τα ξοδα συμμετοχς περιλαμβνουν:

 1. Πργραμμα Εργασιν Συνεδρου                        
 2. Υλικ Συνεδρου
 3. Παρακολοθηση των επιστημονικν ανακοινσεων
 4. Βεβαωση Συμμετοχς στο Συνδριο
 5. Πρακτικ Συνεδρου σε ηλεκτρονικ μορφ (download απ το internet μετ τη λξη του συνεδρου, με κωδικ πρσβασης που θα χορηγηθε στους συμμετχοντες).

  

Ο Πρεδρος της Οργανωτικς Επιτροπς

 

Παντελς Γεωργογιννης

Καθηγητς Πανεπιστημου

 

 

 

 

 

Copyright