Παντελς Γεωργογιννης
Καθηγητς Πανεπιστημου Πατρν

Κντρο Διαπολιτισμικς Εκπαδευσης

τηλ. 2610-993855 / 6987-146604, fax 2610-993855 (9.00 π.μ. - 2.00 μ.μ.)
email: georgog@upatras.gr, pantelis.georgogiannis@gmail.com

 

 

Prof. Dr. Pantelis Georgogiannis
University of Patras

Intercultural Education Centre

tel. 2610-993855 / 6987-146604, fax 2610-993855 (9.00 a.m. - 2.00 p.m.)
email: georgog@upatras.gr, pantelis.georgogiannis@gmail.com

 

 

 

 

N
2006
I

Στις σημερινς συνθκες παγκοσμιοποησης η επιβωση κθε ατμου πρπει να στηρζεται σε να σημαντικ υπβαθρο γνσεων, συνεχς ανανεομενου και αναπροσαρμοζμενου στις ραγδαα εξελισσμενες καταστσεις για να μπορε να εναι ανταγωνιστικ και χρσιμο τσο για τον εαυτ του σο και για την κοινωνα.
Επομνως, η νεολαα, οι αυριανο πολτες πρπει να αποκτσουν το απαρατητο υπβαθρο αλλ και τις ικαντητες για να ανταποκριθον στα συνεχς ανανεομενα δεδομνα στη σημεριν κοινωνα της γνσης. Οι εκπαιδευτικο λοιπν εναι εκενοι που πρωτστως θα διδξουν τους μαθητς για να αποκτσουν τις απαρατητες γνσεις αλλ και τους τρπους και τους μηχανισμος προσαρμογς, αναπροσαρμογς και επκτασης των γνσεν τους.
Εναι λοιπν φυσικ οι διοι οι εκπαιδευτικο κατ κριο λγο να διαθτουν λες τις ικαντητες που εναι απαρατητες για να διαμορφσουν τους σημερινος μαθητς σε πολτες της κοινωνας του αριο.
Στο συγκεκριμνο τμο οι «Βηματισμο για μια αλλαγ στην εκπαδευση» χουν ακριβς αυτ το στχο. Να διαπιστσουν δηλαδ κατ πσο οι εκπαιδευτικο της Α/βθμιας και Β/βθμιας εκπαδευσης σμερα διαθτουν λα εκενα τα προσντα που εναι απαρατητα για να εκπληρσουν την αποστολ τους κτω απ τις συνεχς μεταβαλλμενες πολιτικς, τεχνολογικς, οικονομικς και κοινωνικς καταστσεις.
Με τις ρευνς μας προσπαθσαμε να διαπιστσουμε το εππεδο της εκπαιδευτικς και διαπολιτισμικς επρκειας και ετοιμτητας των εκπαιδευτικν Α/βθμιας και Β/βθμιας εκπαδευσης και να τεκμηρισουμε τα αποτελσματ μας με ερευνητικ δεδομνα, τα οποα ο αναγνστης θα συναντσει διατρχοντας αυτν τον τμο.

 

 

 

 
Copyright