Παντελς Γεωργογιννης
Καθηγητς Πανεπιστημου Πατρν

Κντρο Διαπολιτισμικς Εκπαδευσης

τηλ. 2610-993855 / 6987-146604, fax 2610-993855 (9.00 π.μ. - 2.00 μ.μ.)
email: georgog@upatras.gr, pantelis.georgogiannis@gmail.com

 

 

Prof. Dr. Pantelis Georgogiannis
University of Patras

Intercultural Education Centre

tel. 2610-993855 / 6987-146604, fax 2610-993855 (9.00 a.m. - 2.00 p.m.)
email: georgog@upatras.gr, pantelis.georgogiannis@gmail.com

 

 

 

 

-
 1. # Γεωργογιαννης, Π.,(1994) Πρακτικ: 1ο Συνδριο Ελλδας–Δημοκρατιν της πρην Σοβιετικς νωσης «Εκπαδευση και Διαπολιτισμικ Επικοινωνα», Πτρα Ιονιος 1994.
 2. # Γεωργογιαννης, Π., (1997) “Εκπαδευση και Διαπολιτισμικ Επικοινωνα” (Α Διαβαλκανικ Συνδριο), Gutenberg, Αθνα.
 3. # Γεωργογιαννης, Π., (1999) “Η ελληνικ ως δετερη ξνη γλσσα: Μια διαπολιτισμικ προσγγιση”, 1ο Διεθνς Συνδριο Τμος I, ΚΕ.Δ.ΕΚ. Πανεπιστημου Πατρν, Πτρα.
 4. # Γεωργογιαννης, Π., (1999) “Η ελληνικ ως δετερη ξνη γλσσα: μια διαπολιτισμικ προσγγιση”, 1ο Διεθνς Συνδριο, Τμος II, ΚΕ.Δ.ΕΚ. Πανεπιστημου Πατρν, Πτρα.
 5. # Γεωργογιαννης, Π., (2000) “Η ελληνικ ως δετερη ξνη γλσσα: Μια διαπολιτισμικ προσγγιση”, 2ο Διεθνς Συνδριο, Τμος Ι, ΚΕ.Δ.ΕΚ. Πανεπιστημου Πατρν, Πτρα.
 6. # Γεωργογιαννης, Π., (2000) “Η ελληνικ ως δετερη ξνη γλσσα: Μια διαπολιτισμικ προσγγιση”, 2ο Διεθνς Συνδριο, Τμος ΙΙ, ΚΕ.Δ.ΕΚ. Πανεπιστημου Πατρν, Πτρα.
 7. # Γεωργογιαννης, Π., (2000) “Η ελληνικ ως δετερη ξνη γλσσα: Μια διαπολιτισμικ προσγγιση”, 2ο Διεθνς  Συνδριο, Τμος ΙΙΙ, ΚΕ.Δ.ΕΚ. Πανεπιστημου Πατρν, Πτρα.
 8. # Γεωργογιαννης, Π., (2001) “Η ελληνικ ως δετερη ξνη γλσσα: Μια διαπολιτισμικ προσγγιση”, 3ο Διεθνς Συνδριο, Τμος Ι, ΚΕ.Δ.ΕΚ. Πανεπιστημου Πατρν, Πτρα.
 9. #Γεωργογιαννης, Π., (2001) “Η ελληνικ ως δετερη ξνη γλσσα: Μια διαπολιτισμικ προσγγιση”, 3ο Διεθνς Συνδριο, Τμος ΙΙ, ΚΕ.Δ.ΕΚ. Πανεπιστημου Πατρν, Πτρα.
 10. # Γεωργογιαννης, Π., (2001) “Η ελληνικ ως δετερη ξνη γλσσα: Μια διαπολιτισμικ προσγγιση”, 3ο Διεθνς Συνδριο, Τμος ΙΙΙ, ΚΕ.Δ.ΕΚ. Πανεπιστημου Πατρν, Πτρα.
 11. # Γεωργογιαννης, Π., (2002) “Διαπολιτισμικ Εκπαδευση - Ελληνικ ως δετερη ξνη γλσσα”, 4ο Διεθνς Συνδριο, Τμος Ι , Πτρα.
 12. # Γεωργογιαννης, Π., (2002) “Διαπολιτισμικ Εκπαδευση - Ελληνικ ως δετερη ξνη γλσσα”, 4ο Διεθνς Συνδριο, Τμος ΙΙ , Πτρα
 13. # Γεωργογιαννης, Π., (2002)  “Διαπολιτισμικ Εκπαδευση - Ελληνικ ως δετερη ξνη γλσσα”, 4ο Διεθνς Συνδριο, Τμος ΙΙΙ, Πτρα
 14. # Γεωργογιαννης, Π., (2003) “Διαπολιτισμικ Εκπαδευση - Ελληνικ ως δετερη ξνη γλσσα”, 5ο Διεθνς Συνδριο, Τμος Ι, Πτρα.
 15. # Γεωργογιαννης, Π., (2003) “Διαπολιτισμικ Εκπαδευση - Ελληνικ ως δετερη ξνη γλσσα”, 5ο Διεθνς Συνδριο, Τμος ΙΙ, Πτρα
 16. # Γεωργογιαννης, Π., (2003)  “Διαπολιτισμικ Εκπαδευση - Ελληνικ ως δετερη ξνη γλσσα”, 5ο Διεθνς Συνδριο, Τμος ΙΙΙ, Πτρα
 17. # Γεωργογιαννης, Π., (2003) “Διαπολιτισμικ Εκπαδευση - Ελληνικ ως δετερη ξνη γλσσα”, 5ο Διεθνς Συνδριο, Τμος ΙV, Πτρα
 18. # Γεωργογιαννης, Π., (2004) “Διαπολιτισμικ Εκπαδευση - Ελληνικ ως δετερη ξνη γλσσα”, 6ο Διεθνς Συνδριο, Τμος Ι, Πτρα.
 19. # Γεωργογιαννης, Π., (2004)  “Διαπολιτισμικ Εκπαδευση - Ελληνικ ως δετερη ξνη γλσσα”, 6ο Διεθνς Συνδριο, Τμος ΙΙ, Πτρα.
 20. # Γεωργογιαννης, Π., (2004)  “Διαπολιτισμικ Εκπαδευση - Ελληνικ ως δετερη ξνη γλσσα”, 6ο Διεθνς Συνδριο, Τμος ΙΙΙ, Πτρα.
 21. # Γεωργογιαννης, Π., (2004)  “Διαπολιτισμικ Εκπαδευση - Ελληνικ ως δετερη ξνη γλσσα”, 6ο Διεθνς Συνδριο, Τμος ΙV, Πτρα.
 22. # Γεωργογιαννης, Π., (2005) “Διαπολιτισμικ Εκπαδευση - Ελληνικ ως δετερη ξνη γλσσα”, 7ο Διεθνς Συνδριο, Τμος Ι, Πτρα.
 23. # Γεωργογιαννης, Π., (2005) “Διαπολιτισμικ Εκπαδευση - Ελληνικ ως δετερη ξνη γλσσα”, 7ο Διεθνς Συνδριο, Τμος ΙΙ, Πτρα.
 24. # Γεωργογιαννης, Π., (2005)  “Διαπολιτισμικ Εκπαδευση - Ελληνικ ως δετερη ξνη γλσσα”, 8ο Διεθνς Συνδριο, Τμος Ι, Πτρα.
 25. # Γεωργογιαννης, Π., (2005)  “Διαπολιτισμικ Εκπαδευση - Ελληνικ ως δετερη ξνη γλσσα”, 8ο Διεθνς Συνδριο, Τμος ΙΙ, Πτρα.
 26. # Γεωργογιαννης, Π., (2005)  “Διαπολιτισμικ Εκπαδευση - Ελληνικ ως δετερη ξνη γλσσα”, 8ο Διεθνς Συνδριο, Τμος ΙΙΙ, Πτρα.
 27. # Γεωργογιαννης, Π., (2005)  “Διαπολιτισμικ Εκπαδευση - Ελληνικ ως δετερη ξνη γλσσα”, 8ο Διεθνς Συνδριο, Τμος ΙV, Πτρα.
 28. # Γεωργογιαννης, Π., (2006) “Διαπολιτισμικ Εκπαδευση - Ελληνικ ως δετερη ξνη γλσσα”, 9ο Διεθνς Συνδριο, Τμος Ι, Πτρα.
 29. # Γεωργογιαννης, Π., (2006)  “Διαπολιτισμικ Εκπαδευση - Ελληνικ ως δετερη ξνη γλσσα”, 9ο Διεθνς Συνδριο, Τμος ΙΙ, Πτρα.
 30. # Γεωργογιαννης, Π., (2006) “Διαπολιτισμικ Εκπαδευση - Ελληνικ ως δετερη ξνη γλσσα”, 9ο Διεθνς Συνδριο, Τμος ΙΙΙ, Πτρα.
 31. # Γεωργογιαννης, Π., (2006)  “Διαπολιτισμικ Εκπαδευση - Ελληνικ ως δετερη ξνη γλσσα”, 9ο Διεθνς Συνδριο, Τμος ΙV, Πτρα.
 32. # Γεωργογιαννης, Π., (2004) “Διαπολιτισμικ Εκπαδευση”, 1ο Πανελλνιο Συνδριο ρτας – Συνεδριακ Κντρο «Δινη», Τμος Ι, ρτα.
 33. # Γεωργογιαννης, Π., (2004) “Διοκηση Α/βθμιας και Β/βθμιας Εκπαδευσης”, 2ο Πανελλνιο Συνδριο ρτας, Τμος Ι, ρτα.
 34. # Γεωργογιαννης, Π., (2004) “Διοκηση Α/βθμιας και Β/βθμιας Εκπαδευσης”, 2ο Πανελλνιο Συνδριο ρτας, Τμος ΙΙ, ρτα.
 35. # Γεωργογιαννης, Π., (2004)  “Διοκηση Α/βθμιας και Β/βθμιας Εκπαδευσης”, 2ο Πανελλνιο Συνδριο ρτας, Τμος ΙΙΙ, ρτα.
 36. # Γεωργογιαννης, Π., (2004)  “Διοκηση Α/βθμιας και Β/βθμιας Εκπαδευσης”, 2ο Πανελλνιο Συνδριο ρτας, Τμος ΙV, ρτα.
 37. # Γεωργογιαννης, Π., (2005) “Διαπολιτισμικ Εκπαδευση”, 2ο Πανελλνιο Συνδριο ρτας – Συνεδριακ Κντρο «Βυζαντιν»,  ρτα
 

 

 

 
Copyright