Παντελς Γεωργογιννης
Καθηγητς Πανεπιστημου Πατρν

Κντρο Διαπολιτισμικς Εκπαδευσης

τηλ. 2610-993855 / 6987-146604, fax 2610-993855 (9.00 π.μ. - 2.00 μ.μ.)
email: georgog@upatras.gr, pantelis.georgogiannis@gmail.com

 

 

Prof. Dr. Pantelis Georgogiannis
University of Patras

Intercultural Education Centre

tel. 2610-993855 / 6987-146604, fax 2610-993855 (9.00 a.m. - 2.00 p.m.)
email: georgog@upatras.gr, pantelis.georgogiannis@gmail.com

 

 

 

 

,
2007
4
Στη χρα μας κυραρχη εναι η ποψη τι η ελληνικ γλσσα εναι, αν χι η πιο δσκολη, μα απ τις πιο δσκολες γλσσες του κσμου στην εκμθησ της, τσο απ τους αλλοδαπος σο και απ τους διους τους λληνες.
Εναι, μως, πργματι τσι πρκειται απλ για ναν ακμη μθο; Για να διαπιστσουμε αν πργματι πρκειται για το προνμιο να μιλμε την πιο δσκολη γλσσα του κσμου, θα πρπει πρτα απ' λα να εξετσουμε το πλασιο μσα στο οποο διδσκεται η γλσσα. Δηλαδ, πρπει να εξετσουμε: την επρκεια και ετοιμτητα των εκπαιδευτικν που τη διδσκουν, τη διδακτικ επρκεια και ετοιμτητ τους στη γλσσα, τα αναλυτικ προγρμματα τα σχετικ με τη γλσσα, το υπρχον διδακτικ υλικ που χρησιμοποιεται τσο για τους λληνες που τη διδσκονται ως πρτη γλσσα σο και για τους ομογενες και αλλοδαπος που τη διδσκονται ως δετερη ξνη, τον τρπο αξιολγησης των εκπαιδευτικν, των μαθητν, του εκπαιδευτικο μας συστματος και γενικ ,τι αφορ τη γλωσσικ πολιτικ της χρας μας τσο για τους γηγενες σο και για τους ομογενες και αλλοδαπος μαθητς. Αν λα αυτ αποδειχθε τι λειτουργον πως θα πρεπε και σμφωνα με τα διεθν δεδομνα και εξακολουθον να υπρχουν δυσκολες στην εκμθηση της ελληνικς τσο απ γηγενες σο και απ ομογενες και αλλοδαπος, ττε πργματι θα μπορσουμε να πομε τι ντως η ελληνικ γλσσα εναι μια πολ δσκολη γλσσα.
Θεωρομε, μως, δεδομνο τι οι παραπνω τομες της ελληνικς εκπαδευσης, μεταξ λλων, δεν λειτουργον πως θα πρεπε, πως δεξαμε στους τμους 1, 2 και 3 της σειρς «Βηματισμο για μια αλλαγ στην εκπαδευση». Συνεπς δε μπορομε να ισχυριστομε τι η ελληνικ γλσσα εναι δσκολη. Και δε θα μπορομε να το ισχυριστομε για πολλς δεκαετες ακμη αν συνολικ το θμα της εκπαδευσς μας δεν φτσει σε να ττοιο εππεδο λειτουργας και αποτελεσματικτητας που θα χει δοθε απντηση και λση σε λους τους τομες που προαναφρθηκαν.
Στο σημεο αυτ πρπει να διευκρινσουμε τι η ελληνικ γλσσα στο διαχρονικ σνολ της ως μια ενιαα και μοναδικ γλσσα περιλαμβνει τρεις διαφορετικς διδακτικς:
1. τη διδακτικ της αρχαας ελληνικς
2. τη διδακτικ της νας ελληνικς
3. τη διδακτικ της νας ελληνικς ως δετερης ξνης.
Για κθε μα απ τις παραπνω διδακτικς, ο εκπαιδευτικς που θα διδξει την ελληνικ σε μα απ τις παραπνω μορφς της, εναι αυτονητο τι θα πρπει να διαθτει την αντστοιχη διδακτικ επρκεια αλλ και τη διδακτικ ετοιμτητα για να μπορε να ανταποκριθε με αποτελεσματικτητα στο ργο του.
δη χουμε αναφρει στον τμο 1 της επιστημονικς σειρς «Βηματισμο για μια αλλαγ στην εκπαδευση» τα προβλματα που προκπτουν απ την σχεδν παντελ διαπολιτισμικ επρκεια και ετοιμτητα των εκπαιδευτικν που διδσκουν την ελληνικ ως δετερη γλσσα τσο στην Ελλδα σο και στο εξωτερικ.
Ο συγκεκριμνος τμος πραγματεεται το θμα της διδακτικς της ελληνικς ως δετερης ξνης γλσσας σε παλιννοστοντες και αλλοδαπος που διαμνουν στην Ελλδα και ομογενες και αλλοδαπος που διαμνουν στο εξωτερικ.
Ειδικτερα, στον τμο αυτ αναλεται η εξλιξη των θεωρητικν προσεγγσεων αλλ και των διδακτικν πρακτικν για τη διδασκαλα μιας γλσσας ως δετερης ξνης καθς και οι παρμετροι που επηρεζουν θετικ αρνητικ την εκμθησ της.
Στη συνχεια παρουσιζονται ερευνητικ αποτελσματα σχετικ με την παρμετρο της παρμβασης γλωσσικν ιδιωμτων, οι πρακτικς διδασκαλας στα περιφερειακ πανεπιστμια Πατρν και Ιωανννων και ο ρλος των γλωσσν των διδασκομνων στην εκμθηση της ελληνικς γλσσας ως δετερης ξνης.
Επσης, γνεται μια θεωρητικ προσγγιση αναφορικ με τα διδακτικ υλικ που χρησιμοποιονται απ την πολιτεα για τη διδασκαλα της ελληνικς ως δετερης ξνης. Τλος παρουσιζεται μια εναλλακτικ πρταση παραγωγς διδακτικο υλικο αλλ και το διδακτικ υλικ, το οποο παρχθη στα πλασια αυτς της πρτασης και συνοδεεται απ ενδεικτικ υποδεγματα εφαρμογς του εν λγω διδακτικο υλικο.
Με την προσπθει μας αυτ, θλουμε να δσουμε στο μαχμενο εκπαιδευτικ τα βασικτερα απ τα στοιχεα που χρειζεται για να ολοκληρσει τη διδακτικ του επρκεια αλλ και να οραματιστε και να επιδιξει τη διδακτικ του ετοιμτητα, που εναι απαρατητη για τη διδασκαλα της ελληνικς ως δετερης ξνης, τσο στην Ελλδα σο και στο εξωτερικ.
 

 

 

 
Copyright